Lotus Museum at RMUTT

ความเป็นมา

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บัว

                   พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปีพ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวโดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐สายพันธุ์ ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐สายพันธุ์ มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสายบัวฝรั่ง บัววิกตอเรียและบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่ ๑๘ ไร่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลายทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์ต่างประเทศ พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว
  • เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: