Lotus Museum at RMUTT

               วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะจำพรรษาของพระสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัด เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษาในวันนี้

Advertisements

 

             เมื่อพูดถึงดอกบัว ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องนึกถึง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นคำขึ้นต้นของคำขวัญของจังหวัดปทุมธานี และถือว่าดอกบัวก็เป็นเอกลัษณ์ที่สื่อความหมายถึงจังหวัดนี้ได้ในหลายๆอย่าง  รวมถึงการมีพิพิธภัณฑ์บัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ด้วย

Slid Show

This slideshow requires JavaScript.

Tag Cloud